2009-03-14

SSA Årsmöte 2009 - breddad styrelsesammansättning!


Årsmötet klarades i år av på drygt tre timmar och vi är mycket nöjda över att ha begåvats med en "breddad" styrelsesammansättning genom representanter både från Skåne och Norrland! Välkomna
Jonas och Martin till ett nytt lovande verksamhetsår!

VALBEREDNINGENS förslag till styrelse
accepterades enhälligt av alla som röstade.


För en period om 2 år valdes:
Vice ordförande: Binge Eliasson (Omval)
Sekreterare: Ingrid Esser (Omval)

För en period om 1 år valdes:
Ledamot: Jonas Lilja, Skånes vågsurfare (Nyval)
Suppleant: Martin Bylund, Salusand Soulsurfers (Nyval)
Suppleant: Johan Cargelius (Nyval)

Revisor: Johan Rosenius (Nyval)
Revisor: Gustaf Sjöberg (Omval)

Valberedning: Henio Skaldin (Nyval)
Valberedning: Krister Hedman (Omval)


Därtill bifölls stadgeändring enligt "motionen om motioner". Detta innebär i huvudsak att: "För att en motion ska behandlas på årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet."

Med detta hoppas vi på både mer formaliserade och snabbare årsmöten i framtiden.


Specifikt avser stadgeänringen följande:
§15.1 Årsmötet har beslutsrätt kring till årsmötet inkomna motioner.
§15.2 Motionsrätt till årsmöte har såväl klubbansluten medlem som direktansluten enskild medlem.
§15.3 Motion skall vara skriftlig.
§15.4. För att en motion skall behandlas på årsmötet skall den vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet.
§15.5 Motion jämte styrelsens eventuella yttrande bör redovisas i anslutning till verksamhetsberättelsen.
15.6 Årsmötets dagordning, motioner med ev. yttranden, styrelsens förslag samt verksamhetsberättelsen för den gångna perioden skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årssmötet

För intresserade kommer, som tidigare, det justerade protokollet från årsmötet att finnas tillgängligt för medlemmarna (på begäran - bara att maila styrelsen).